به گزارش دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت، برنامه هفتگی کلاس های دبیرستان در پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم رشته های ریاضی و تجربی منتشر شد.

طبق این برنامه ساعت شروع کلاس ها ساعت 8 صبح و پایان آنها ساعت 14 می باشد.

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2022/09/%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.jpg

برنامه کلاسی پایه دهم تجربی

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2022/09/%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.jpg

برنامه کلاسی پایه دهم ریاضی

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2022/09/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.jpgبرنامه کلاسی پایه یازدهم ریاضی

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2022/09/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.jpg

برنامه کلاسی پایه یازدهم تجربی

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2022/09/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.jpg

برنامه کلاسی پایه دوازدهم ریاضی

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2022/09/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.jpg

برنامه کلاسی پایه دوازدهم تجربی

 

Leave a Comment