همکار گرامی جناب آقای رضا ساعد جلیل

کسب رتـبه اول توسط گروه عـربی ناحیه یک رشـت در ارزیـابی
سالانه گروه های آمـوزشی استــان گیلان ، که نشان از کوشـش و
زحمات جــــنابعالی و همکاران گرانقدرتان در این گروه آموزشی
می باشد را تبریک عرض می نمائیم.

از طرف مدیریت و همکاران دبیرستان آینده دوره دوم ناحیه یک رشت

Leave a Comment