باسمه تعالی
دانش آموزان عزیز، از آنجا که برای صرفه جویی کاغذ، سازمان کتب درسی اقدام به حذف لغت نامه از آخر کتاب کرده است، لغت نامه جامع عربی که شامل لغت های سه ساله دوره اول و سه ساله دوره دوم است، تقدیم می شود.
مرور واژه ها با این لغت نامه برای دانش آموز بسیار راهگشاست.

دانلود

تهیه : رضا ساعد جلیل دبیر عربی دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت

Leave a Comment