دانش آموز عزیز، کیان کمال زاده موفقیت یعنی بالاترین حد تلاش جلوۀ حضور در عرصه رفیع افتخارات، شایسته انسان های هدفمندی است که با سعی و کوشش در راه رسیدن به آرزوها و اهداف طلایی خود گام برداشته اند. از درخشش ارزشمند و تلاش درخور تحسین شما برای موفقیّت در آزمون مرحلۀ چهاردهم گزینه دو قدردانی نموده، بـرایتان آینده ای تابناک و سرشار از موفقیّت و دسـتاوردهای ستایش برانگیز از درگاه خداوند بزرگ آرزو می نماییم.

احمد رفیعی فلاح آبادی مدیردبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت

Leave a Comment