دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم

نفرات برتر آزمون گزینه دو مرحلۀ پنجم 24 دی

1400
توجه: به نفر اول هر پایه و رشته جایزۀ نقدی تعلق می گیرد.

«به امید موفقیت های روز افزون»

 

احمد رفیعی فلاح آبادی

Leave a Comment