سال نو مبارک

کلاس پیشرفته نوروزی پایه دوازدهم تجربی

الف و ب


سه شنبه 3 فروردین 1400


زنگ اول ساعت 9 الی 10:10

زیست استاد خبازی

زنگ دوم ساعت 10:30 الی 11:40

ریاضی استاد رفیعی


چهارشنبه 4 فروردین 1400


زنگ اول ساعت 9 الی 10:10

شیمی استاد عاقل

زنگ دوم ساعت 10:30 الی 11:40

فارسی استاد فلاحتی


یکشنبه 8 فروردین 1400


زنگ اول ساعت 9 الی 10:10

شیمی استاد عاقل

زنگ دوم ساعت 10:30 الی 11:40

ریاضی استاد رفیعی


دوشنبه 9 فروردین 1400


زنگ اول ساعت 9 الی 10:10

فیزیک استاد پارسایی

زنگ دوم ساعت 10:30 الی 11:40

زیست استاد خبازی


سه شنبه 10 فروردین 1400


زنگ اول ساعت 9 الی 10:10

فارسی استاد فلاحتی

زنگ دوم ساعت 10:30 الی 11:40

فیزیک استاد پارسایی

Leave a Comment