نفرات برتر آزمون گزینه دو🔸
19 فروردین 1401
🎖️نفر اول امیرمهدی علیزاده یازدهم ریاضی
🎖️نفر اول پرهام صادقی یازدهم تجربی
🎖️نفر دوم اهورا اقدامی یازدهم ریاضی
🎖️نفر دوم آرتین واله یازدهم تجربی
🎖️نفر سوم آروین مدارای مشهور یازدهم ریاضی
🎖️نفر سوم رضا دادرس یازدهم تجربی

Leave a Comment