دبیرستان غیردولتی پسرانه دوره دوم آینده
نفرات برتر آزمون مرحلۀ 10 و 11 گزینه دو
5 و 12 فروردین 1401
نفر اول اشکان هاشمی پژند رشته ریاضی فیزیک مرحلۀ 10 و 11
نفر اول محراب زیرک ساز رشته علوم تجربی مرحلۀ 10
نفر اول علی نجفی نیا رشته علوم تجربی مرحلۀ 11
نفر دوم پوریا زینل رشته ریاضی فیزیک مرحلۀ 10 و 11
نفرم دوم محمدامین یحیی زاده رشته علوم تجربی مرحلۀ 10 و 11
نفر سوم صالح باقرزاده رشته ریاضی فیزیک مرحلۀ 10 و 11

Leave a Comment