درسنامه قواعد عربی سه سال دبیرستان دوره اول ویژه دانش آموزان پایه دهم و ترم تابستان 1400 منتشر شد.

این درسنامه به کوشش استاد رضا ساعدجلیل مدرس عربی دبیرستان آینده دوره اول و دوم تهیه و تنظیم شده و شامل مهمترین قواعد عربی سه سال دبیرستان دوره اول است که به عنوان درس یک عربی دهم به شکل اجمالی بیان شده است، در این جزوه نکات دقیق تر و توضیحات جامع تری از کتاب درسی ارائه شده است، در ادامه، به قواعد درس دوم که مبحث اعداد ترتیبی و اصلی از عدد یک الی صد است، پرداخته شده است. در هر دو درس برای مهارت افزایی دانش آموزان، تست نیز گنجانده شده است.

دانلود این فایل

Leave a Comment