قابل توجه

اولیای محترم پایۀ دوازدهم رشتۀ علوم تجربی 1 و 2

جلسه اولیا و مربیان

زمان جلسه:

روز چهارشنبه مورخ 99/7/2 رأس ساعت 4 عصر

موضوع جلسه: بررسی مسائل آموزشی، مشاوره ای و تعیین موسسۀ برگزار کنندۀ آزمون دانش آموزان

Leave a Comment