با همکاری عوامل دبیرستان و مدیریت محترم توزیع کتاب های درسی پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم رشته های تجربی وریاضی  دبیرستان آینده بین دانش آموزان انجام گردید.

Leave a Comment