کلاس های پیشرفته پایه دهم ریاضی و تجربی

نوروز 1400


سه شنبه 3 فروردین 1400


زنگ اول ساعت 9 الی 10:10

کلاس پیشرفته ریاضی

زنگ دوم ساعت 10:30 الی 11:40

کلاس پیشرفته زیست


چهارشنبه 4 فروردین 1400


زنگ اول ساعت 9 الی 10:10

کلاس پیشرفته ادبیات

زنگ دوم ساعت 10:30 الی 11:40

کلاس پیشرفته شیمی


یکشنبه 8 فروردین 1400


زنگ اول ساعت 9 الی 10:10

کلاس پیشرفته زیست

زنگ دوم ساعت 10:30 الی 11:40

کلاس پیشرفته شیمی


دوشنبه 9 فروردین 1400


زنگ اول ساعت 9 الی 10:10

کلاس پیشرفته ادبیات

زنگ دوم ساعت 10:30 الی 11:40

کلاس پیشرفته ریاضی

Leave a Comment