به گزارش دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت برنامه امتحانات آذر ماه 401 پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم رشته های ریاضی و تجربی منتشر شد.

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2022/11/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-1401-4.jpg

 

Leave a Comment