به اطلاع دانش آموزان دبیرستان غیر دولتی پسرانه آینده دوره دوم می رساند: ساعت برنامه های کلاسی به صورت زیر تغییر پیدا کرده است ؛ لذا لطفا در ساعات ذکر شده به صورت حضوری و غیر حضوری در کلاس ها حضور داشته باشند.
زنگ اول : 8:30 الی 9:30
زنگ دوم : 9:45 الی 10:45
زنگ سوم : 11 الی 12
زنگ چهارم: 12:15 الی 13:15

همچنین لیست دانش آموزان شیف هفته جدید که از 22 شهریور ماه 1399 آغاز می گردد نیز در سامانه مدیریت آموزش دیجیتال دبیرستان به آدرس https://my.ayandeh94.ir اعلام شده است .

 

برنامه های جدید کلاسی :

Leave a Comment