لیست نرم افزار های کمک آموزشی موجود در کتابخانه دبیرستان آینده دوره دوم ناحیه یک رشت

اهدایی از طرف آقای پویا فداکار

محل بایگانی تعداد dvd انتشارات مدرس عنوان بسته آموزشی ردیف
کتابخانه 9 ونوس رادمان مهر شیمی سال چهارم 1
کتابخانه 9 ونوس رادمان مهر شیمی سال چهارم بخش 4 2
کتابخانه 10 ونوس رادمان مهر شیمی سال چهارم بخش 3 اسید و باز 3
کتابخانه 8 ونوس رادمان مهر 140 تست شیمی کنکور 94 4
کتابخانه 4 ونوس رادمان مهر تست شیمی سال سوم 5
کتابخانه 19 ونوس رادمان مهر شیمی سال سوم جدید 6
کتابخانه 6 ونوس رادمان مهر شیمی سال سوم حل مسئله 2 7
کتابخانه 10 ونوس رادمان مهر جمع بندی شیمی سال دوم 8
کتابخانه 7 ونوس رادمان مهر جمع بندی شیمی سال سوم 9
کتابخانه 6 ونوس رادمان مهر شیمی سال سوم بخش 1 10
کتابخانه 13 ونوس رادمان مهر شیمی سال چهارم 11
کتابخانه 16 ونوس مهربان ریاضیات مشتق 12
کتابخانه 7 ونوس مهربان دنباله حد و پیوستگی کنکور 13
کتابخانه 22 ونوس دادبام گسسته نظریه اعداد 14
کتابخانه 6 ونوس دادبام ریاضیات پایه و تابع درجه 2 15
کتابخانه 4 ونوس بنی هاشمی هندسه تحلیلی خط و صفحه 16
کتابخانه 4 ونوس دادبام ریاضیات پایه آنالیز و ترکیبی 17
کتابخانه 4 ونوس بنی هاشمی هندسه تحلیلی خط و صفحه 18
کتابخانه 7 ونوس مهربان دنباله 19
کتابخانه 14 ونوس مهربان کاربرد مشتق 20
کتابخانه 5 ونوس نصیری آمار و مدل سازی تستی 21
کتابخانه 5 ونوس بنی هاشمی هندسه تحلیلی جامع 22
کتابخانه 5 ونوس دادبام ریاضیات پایه قدرمطلق 23
کتابخانه 3 ونوس دادبام ریاضیات پایه جز صحیح 24
کتابخانه 7 ونوس دادبام ریاضیات تابع 25
کتابخانه 7 ونوس مهربان آزمون جامع تابع و کنکور اکتیو 26
کتابخانه 25 ونوس مهربان حد پیوستگی و مجانب 27
کتابخانه 7 ونوس مهربان انتگرال 28
کتابخانه 6 ونوس مهربان دیفرانسیل دستگاه عداد 29
کتابخانه 22 ونوس مهربان جمع بندی دیفرانسیل و ریاضیات پایه 30
کتابخانه 5 ونوس بنی هاشمی هندسه تحلیلی ماتریس و دستگاه معادلات 31
کتابخانه 6 ونوس دادبام گسسته 32
کتابخانه 7 ونوس بنی هاشمی جمع بندی هندسه پایه 33
کتابخانه 5 ونوس بنی هاشمی هندسه تحلیلی نقطه و بردار 34
کتابخانه 3 ونوس اناری زبان درک مطلب کنکور 35
کتابخانه 6 ونوس اناری جمع بندی زبان انگلیسی 36
کتابخانه 6 ونوس یحیوی فیزیک سال اول فصل 4و5 37
کتابخانه 13 ونوس یحیوی فیزیک سال چهارم دینامیک 38
کتابخانه 6 ونوس یحیوی فیزیک سال سوم ترمودینامیک 39
کتابخانه 16 ونوس یحیوی حرکت شناسی 40
کتابخانه 6 ونوس یحیوی فیزیک 3 41
کتابخانه 19 ونوس یحیوی جمع بندی فیزیک جامع کنکور 42
کتابخانه 15 ونوس یحیوی فیزیک پیش 2 43
کتابخانه 9 ونوس یحیوی فیزیک نوین 44
کتابخانه 9 ونوس یحیوی کنکور فیزیک حرکت  دینامیک 45
کتابخانه 6 ونوس یحیوی فیزیک نوسان 46
کتابخانه 15 ونوس یحیوی فیزیک سال سوم الکتریسیته ساکن و جاری 47
کتابخانه 5 ونوس آزاده عربی درک مطلب 48
کتابخانه 6 ونوس آزاده تست عربی کنکور 49
کتابخانه 22 ونوس آزاده عربی جامع کنکور 50
کتابخانه 16 ونوس آزاده عربی جامع 51
کتابخانه 5 ونوس آزاده عربی 3 52
کتابخانه 12 ونوس آزاده عربی نکته و تست 53
کتابخانه 5 ونوس سرکشیک زاده دین و زندگی نکته و تست 54
کتابخانه 3 ونوس سرکشیک زاده جمع بندی دین و زندگی 55
کتابخانه 6 ونوس سرکشیک زاده دین و زندگی سال دوم 56
کتابخانه 6 ونوس سرکشیک زاده دین و زندگی سال سوم 57
کتابخانه 2 ونوس سرکشیک زاده دین و زندگی سال چهارم 58
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی عربی سال اول دبیرستان 59
کتابخانه 2 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی زیست سال اول دبیرستان 60
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی شیمی سال اول دبیرستان 61
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پدافند غیرعامل 62
کتابخانه 2 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی زبان سال دوم دبیرستان 63
کتابخانه 2 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی زبان سال اول دبیرستان 64
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی زبان سال سوم دبیرستان سری اول 65
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی زبان سال دوم دبیرستان سری اول 66
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی زبان سال اول دبیرستان سری اول 67
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی فیزیک اول سری اول 68
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی فیزیک 1 و آزمایشگاه 69
کتابخانه 3 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نجوم 70
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کارآموزی 71
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی شیمی دوم دبیرستان 72
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی فیزیک اول دبیرستان سری دوم 73
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی عربی دوم دبیرستان 74
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی 75
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی راهنمای معلم فیزیک 1 76
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ریاضی اول دبیرستان 77
کتابخانه 2 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی زیست سال دوم دبیرستان 78
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی شیمی سوم دبیرستان 79
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی فیزیک دوم سری اول 80
کتابخانه 3 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی عربی سوم 81
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی عربی 1 و 2 82
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دانشنامه جشنواره خوارزمی 83
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی فیزیک 2 و آزمایشگاه 84
کتابخانه 4 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نجوم 85
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آسیب های چهارشنبه سوری 86
کتابخانه 2 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی زیست 87
کتابخانه 1 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اطلس جغرافیایی ایران 88

 

تهیه توسط سیدامیرحسین اسماعیلی

دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دورم دوم ناحیه یک رشت

www.ayandeh94.ir