-ماهان محجوب – دندانپزشکی گیلان ۱۴۰۱
۲-بهراد معززی-دامپزشکی اهواز ۱۴۰۰
۳-امیرحسین پوربابا-پزشکی گیلان – ۱۴۰۱
۴سیدمجتبی محجوب – داروسازی تبریز-۱۴۰۱
۵-امیرعلی باباییان – پزشکی گیلان-۱۴۰۲
۶-ماهان کیهانی – داروسازی آزاد تهران-۱۳۹۹

Leave a Comment