0111275994003

بانک صادرات(شماره حساب)

6037-6919-8009-7950

بانک صادرات(شماره کارت)

 

به نام آقایان رفیعی ، قاسمی زاده و عاقل

لطفا پس از واریز شهریه اطلاعات واریزی به همراه فیش رابه اطلاع مدیر و یا معاونین برسانید .

با تشکر احمد رفیعی فلاح آبادی مدیر دبیرستان