معرفی کادر مدیریت دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه آینده دوره دوم


 

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2020/06/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3.png

مدیر و موسس دبیرستان غیردولتی آینده


https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2020/06/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C.png

معاونت اجرایی دبیرستان غیردولتی آینده


https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2020/06/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C.png

معاونت فناوری دبیرستان غیردولتی آینده


https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2020/06/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.png

گروه های آموزشی دبیرستان غیردولتی آینده