برگزاری مسابقات درون مدرسه ای
شرکت در مسابقات آموزش و پرورش
نشاط افزایی و غنی سازی زنگهای تفریح با فراهم سازی امکان استفاده از ابزار های ورزشی
شرکت در مسابقات ورزشی دیگر مدارس

توجه ویژه به پرورش جسمی دانش آموزان