• چیدمان درسی بر اساس جداول آ.پ و مصوبات برنامه ریزی دبیرستان بر پایه آسیب شناسی وضع موجود
 • تشکیل شورای منظم دبیران
 • برگزاری کلاس های تقویتی و پایه (اختیاری)
 • برگزاری کلاس های کنکور
 • آزمونهای ادواری فرابخشی مانند گزینه دو ، سنجش و قلمچی

 • توجه ویژه به گروه های آموزشی و نشستهای تخصصی دبیران
 • برگزاری آزمایشگاه دانش آموز محور
 • پیشرو در برگزاری کلاس های آنلاین
 • بکار گیری فناوری
 • برگزاری پایگاه تابستانی
 • تشکل کلاس های فوق در تابستان
 • آغاز کلاس های آموزشی و پرورشی در پایگاه تابستان
 • اردو های مطالعاتی در تابستان

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2020/06/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.png

گروه های آموزشی دبیرستان غیردولتی آینده