تدریس مباحث برنامه نویسی توسط آقای اکبری دانش آموز دهم ریاضی

با حضور مدیر دبیرستان جناب آقای رفیعی

 

Leave a Comment