1- کیان کمال زاده دوازدهم ریاضی

2-علیرضا طالبی دوازدهم تجربی

3-اشکان هاشمی پژند

4- علی دلشاد

5- امیر مهدی علیزاده

6-مانی برهانی

Leave a Comment