برنامه امتحانی پایه دوازدهم خرداد 1400

با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت در آزمون نهایی خرداد 1400

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2021/05/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1400.jpeg

Leave a Comment